My, Zrozeni k tvoření zpracováváme veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU A REKLAMNÍCH SDĚLENÍ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
My, „Zrozeni k tvoření“ bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s Vaším souhlasem pro zasíláním obchodních sdělení (newsletterů).
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.
Účelem zpracování osobních údajů je:
• zasílání newsletterů,
• zasílání informací o dění Zrozeni k tvoření,
• představování nových tvůrců a jejich produktů,
• zasílání nabídek na spolupráci,
• zasílání pozvánek na akce / trhy.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.
Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili.
Vaše osobní údaje nebudou poskytovány dalším stranám.
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
• právo na přístup k osobním údajům
• právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
• právo na omezení zpracování osobních údajů
• právo na přenositelnost osobních údajů
• právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
• právo vznést námitku.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM VZKAZŮ, PODNĚTŮ A DOTAZŮ

Jsme otevřeni vašim vzkazům, podnětům a dotazům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám své údaje poskytujete.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
• právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
• právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme.
• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme.
• právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
• právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě.
• právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
• právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše osobní údaje nebudou poskytovány dalším stranám.

ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 10.11.2020 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.

O případných změnách těchto zásad vás budeme informovat na našich webových stránkách.